Winkelwagen 0 aantal
Totaal : 0,00 €
Jouw winkelwagen is leeg!
Produkt Bijwerken

 

Leveringsvoorwaarden

 

Prijzen

Alle genoemde prijzen in de uwonlinedierenvoeding.nl webshop zijn inclusief BTW. Type- en invoerfouten voorbehouden. Wij zullen echter zonder overleg met u geen ander bedrag factureren dan op uw email-bevestiging vermeld staat. Wij factureren de prijs die op het moment van uw bestelling actueel is. Aan het feit dat u op een eerder tijdstip een lagere prijs heeft gezien, kunt u geen rechten ontlenen. 

Tot stand komen van de overeenkomst 

Zodra u uw bestelling heeft gedaan wordt deze door ons in dank aanvaard en verwerkt. Wij zullen de bestelling zo spoedig mogelijk verwerken.

Levering

Alle producten uit de uwonlinedierenvoeding.nl webshop hebben wij normaal gesproken op voorraad. Mochten wij door omstandigheden een product niet direct kunnen leveren, leveren wij in principe de rest van uw bestelling uit en sturen het ontbrekende artikel zo spoedig mogelijk na.

Afhalen producten

Het is mogelijk om uw bestelling gratis af te halen op ons bezoekadres op de door ons aangegeven dag en tijdstip. Afhalen is enkel op afspraak mogelijk. Tijdens het bestellen via onze webshop krijgt u de mogelijkheid om te kiezen voor afhalen. Hier kunt u kiezen voor een door ons beschikbaar gestelde datum en tijd. Deurverkoop is helaas niet mogelijk.

Nalevering

Indien wij een product, dat in de uwonlinedierenvoeding.nl webshop staat, na moeten leveren berekenen wij uiteraard geen extra verzendkosten. Echter voor nalevering van producten die wij op uw verzoek bij één van onze leveranciers bestellen, berekenen wij de kosten voor standaard verzending. U kunt er ook voor kiezen de gehele levering te laten verzenden wanneer deze compleet is. Aan toezeggingen met betrekking tot de termijn waarop wij een product denken te kunnen leveren, kunnen geen rechten worden ontleend.

Retourneren

Retourzending is alleen mogelijk in overleg met uwonlinedierenvoeding.nl. Uwonlinedierenvoeding.nl neemt alleen ongeopende, ongebruikte producten, in de originele verpakking retour. De verzendkosten van een retourzending is voor rekening van de klant (uitgezonderd inpakfouten, zie voorwaarden hieronder).

Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.

Tijdens de bedenktijd zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan uwonlinedierenvoeding.nl retourneren, conform de door uwonlinedierenvoeding.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan uwonlinedierenvoeding.nl. Het kenbaar maken dient u te doen middels het retourformulier. Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien u na afloop van de hierboven genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht en tevens het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is uw aankoop definitief.

Kosten in geval van herroeping

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor uw rekening. Indien u een bedrag betaald heeft, zal uwonlinedierenvoeding.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door uwonlinedierenvoeding.nl of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door u tijdens uw bestelling is gebruikt.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door u zelf bent u aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. U kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door uwonlinedierenvoeding.nl niet aan alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst. Hieraan is voldaan wanneer de algemene voorwaarden op onze webshop ter inzake beschikbaar is voor u een bestelling plaatst. U bent zelf verantwoordelijk voor het lezen van de algemene voorwaarde voor u een bestelling plaatst.

Uitsluiting herroepingsrecht

Uwonlinedierenvoeding.nl kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals hieronder aangegeven. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien uwonlinedierenvoeding.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

4. die snel kunnen bederven of verouderen;

5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

6. voor losse kranten en tijdschriften ;

7. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;

8. Alle soorten voedingsmiddelen;

Ruilen

Voor het ruilen van een artikel, adviseren wij u contact op te nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het nieuwe artikel wordt (indien voorradig) zo spoedig mogelijk naar u verzonden. U ontvangt hierbij opnieuw een factuur. Zodra wij het te ruilen artikel retour hebben ontvangen, zenden wij u hiervoor een creditnota. Het te verrekenen bedrag storten wij binnen 14 dagen na datum creditnota op uw rekening. De retourkosten evenals de verzendkosten zijn voor uw rekening. U kunt kosteloos een afspraak maken voor het ruilen van uw product op ons bezoekadres.

Inpakfouten

Ondanks onze zeer zorgvuldige werkwijze, zijn inpakfouten onvermijdelijk. Wij verzoeken u om deze binnen 4 dagen na bezorging per email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met bijgevoegde foto's, minimaal 2 stuks, aan ons te melden. Wij behouden ons het recht voor om uw melding aan de hand van het gewicht van het pakket en de interne controle formulieren te verifiëren. Wij zorgen er voor dat je het ontbrekende product binnen 14 werkdagen toegestuurd krijgt. De extra verzendkosten neemt uwonlinedierenvoeding.nl op zich. Indien van toepassing, maken wij met u tevens een afspraak over het afhalen van het foutief toegestuurde product.  

Online betalen 

U kunt in onze webshop alleen online betalen met Ideal. U rekent hiermee af in uw eigen vertrouwde bankomgeving met de eigen specifieke beveiliging van uw bank. Wij zullen uw bestelling altijd aanvaarden en uitvoeren. Indien de levertijd onverhoopt langer is dan toegezegd zullen wij contact met u opnemen over eventuele terugstorting van het bedrag op uw rekening. 

Productinformatie

In de uwonlinedierenvoeding.nl webshop zullen wij altijd de laatst beschikbare informatie over een product vermelden. Op grond van nieuwe inzichten, de beschikbaarheid van grondstoffen of aanpassingen in de wetgeving, blijven fabrikanten producten verbeteren en aanpassen. Niet altijd worden wij daar direct van op de hoogte gesteld waardoor het voor kan komen dat de informatie op de website af kan wijken van de informatie die u bij of op het product aantreft. 

Aansprakelijkheid

Uwonlinedierenvoeding.nl aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door uw geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt. Indien onze verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van hetgeen door ons had moeten worden geleverd, dan wel tot het bedrag dat wij ter zake daadwerkelijk op derden verhalen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overschrijding van de leveringstermijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door, of het gevolg is van een gebrek in de van ons gekochte zaken (gevolgschade). Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van de bij ons aangeschafte producten.

Overmacht

Uwonlinedierenvoeding.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat uwonlinedierenvoeding.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan uwonlinedierenvoeding.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Klachten, geschillen en toepasselijk recht

Mocht u ondanks onze zorg klachten hebben over de producten, of over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u deze klachten schriftelijk of per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aan ons kenbaar te maken. Wij zullen er alles aan doen om met u tot een passende oplossing te komen. Mochten wij niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wijzen wij u op de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de consumentenbond. Eventuele geschillen in Nederland dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam of de bevoegde rechter in uw kanton of arrondissement. Op alle met ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bezoekadres

Volg ons op Facebook